Reklamační řád

Reklamační řád platný od 1. 5. 2015

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je společnost  Del Art s.r.o., se sídlem Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03514102, C 232211 vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen „Prodávající“) vydává v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku tento REKLAMAČNÍ ŘÁD, který upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující práva z vadného plnění, konkrétně právo na dodání nového výrobku bez vad nebo dodání výměny součásti, právo na bezplatné odstranění vady opravou věci, právo na slevu z kupní ceny, případně právo na odstoupení od smlouvy, a v případě, byla-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), právo na bezplatné odstranění vady výrobku zakoupeného u společnosti Interiér de l´Art v rámci stanovené záruky, popřípadě jiná práva níže uvedená.Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění) a tímto reklamačním řádem.Kupujícím (zákazníkem) se rozumí spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Uzavřením kupní smlouvy přechází vlastnictví zakoupené věci na kupujícího.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 hodin od převzetí věci kupujícím a to za podmínek, pokud bylo zboží dopraveno externím přepravcem a to i s fotodokumentací v elektronické podobě na email info@delart.cz. V případě, byla-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. V případě viditelného poškození obalu externím přepravcem zboží nepřebírejte, vraťte jej přepravci a o skutečnosti nás neprodleně informujte.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.Zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal

 •  má věc vlastnosti, které si strany ujednaly. Chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující  očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 •  se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 •  věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku    nebo předlohy
 •  věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 •  věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Interiér de l´Art nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Kupující má právo na dodání nové věci, výměnu součásti, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy také, jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada. Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu a nebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

 • výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nesprávné zdroje el. napětí)
 • výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku)
 • výrobek byl používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu.

Dále se odpovědnost Prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

 • u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • má-li zákazníkem uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku
 • vyplývá-li to z povahy výrobku
 • v době obchodu byla nedopatřením, či chybou systému byla uvedena špatná až nereálná cena výrobku

Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, tedy nikoli vadným plněním ze strany prodávajícího.

Opotřebení výrobku a jeho části způsobené jejich běžným používáním (např. drobné oděrky, snížená barevnost aj. pozůstatky způsobené běžným používáním, nerovnosti náležící vlastnostem materiálu ze kterého je výrobek vyroben.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle OZ.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto tohoto písemného potvrzení vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Doklad o zakoupení věci musí obsahovat název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. 

Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace do 30ti pracovních dnů. Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 • že se jedná o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v záruční době od převzetí výrobku,tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účtenkou, nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem prodavače v případě, že k výrobku byla poskytnuta záruka
 • že kupující koupil výrobek od prodávajícího a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího.
 • že je výrobek vadný; za tím účelem kupující předloží vadný výrobek v prodejně a nebo vadu prokáže.

Nebude-li kterákoliv z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Kupující si reklamovaný výrobek vyzvedne na vlastní náklady.

Ustanovení tohoto Reklamačního řádu se použije přiměřeně v závislosti od charakteru služby také na reklamaci vad kupujícím zakoupených služeb, pokud nevyplývá něco jiného z platných právních předpisů a nebo příslušných podmínek poskytnutých v těchto službách.

Práva a povinnosti prodávajícího  a kupujícího se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. května 2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Ustanovení tohoto Reklamačního řádu se použije přiměřeně v závislosti od charakteru služby také na reklamaci vad kupujícím zakoupených služeb, pokud nevyplývá něco jiného z platných právních předpisů a nebo příslušných podmínek poskytnutých v těchto službách.

Kupující je povinen reklamaci podat písemně a to buď e-mailem na info@delart.cz , nebo osobně v kamenných obchodech, nebo písemně - poštou na adresu Interiér de l´Art, Opletalova 23, 110 00 Praha 1. 

Pro potřeby reklamace naleznete REKLAMAČNÍ PROTOKOL ZDE

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu