Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě de l´Art, který provozuje společnost Del Art s.r.o. od 5. 11. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Del Art s.r.o., se sídlem Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03514102.

Spisová značka: C 232211 vedená u Městského soudu v Praze a kupujícího (spotřebitel, podnikatel).

 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 Prodávající je společnost „De l´Art“  Del Art s.r.o., Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03514102, Spisová značka: C 232211 vedená u Městského soudu v Praze. Společnost  Del Art s.r.o.,  je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Dále jen „De l´Art“.

Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Podnikatel je osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Nakupuje u prodejce za účelem dalšího prodeje a splňuje obchodní podmínky stanovené prodejcem pro min. množství a hodnotu odběru.

Kupní smlouva

 Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem v internetovém katalogu. Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v době objednání výrobku, nebo je možno cenu uvést na vyžádání a to v případě, kdy si zákazník vybírá přímo v katalogu. Prodejce si vyhrazuje právo od této ceny ustoupit, pokud cena neodpovídá hodnotě zboží z důvodu lidského zavinění či chybou systému. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím, nebo spotřebitelem a přijetím a následným potvrzením přijetí objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů a to pouze písemně, nebo elektronicky na email info@delart.cz.

 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

 Je-li kupujícím podnikatel (viz. odst. Kupující), návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Podmínky pro splnění nároků objednávky pro podnikatele a nároků kupní smlouvy si určuje sám dodavatel a je povinen o těchto podmínkách informovat v rámci aktuálních ceníku pro vybrané značky zboží.

 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně REKLAMAČNÍHO ŘÁDU, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a REKLAMAČNÍ ŘÁD je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Reklamační řád naleznete ZDE.

 Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (fotodokumentace, či nepřesný popis závad, nebo i jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Tato částka bude dodána do 14 dnů od zrušení objednávky.

 Na zlevněné zboží z důvodu drobného poškození se nevztahuje reklamační řád. Prodejce je povinen o této skutečnosti kupujícího před provedením platby informovat.

Převzetí zboží

 Při převzetí zboží kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu. Jakékoliv zjištěné závady zapíše do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží zásilku nepřevezme. O této skutečnosti je nutné prodejce neprodleně informovat. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel. 

Pokud zásilka vykzuje skryté poškození je příjemce povinen tutu skutečnost oznámit zasílateli do 24 hodin od chvíle, kdy byla zásilka doručena. 

V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a celková cena objednávky bude zatížena dvojnásobným poplatkem za poštovné.  

Dodací a platební podmínky

 Při zvolení úhrady dobírkou, má prodávající právo vyžadovat po kupujícím zálohu na zboží ve výši až 50% z ceny. Tuto částku poukáže kupující na účet prodejce. Snažíme se, aby všechno zboží v naší nabídce bylo neustále na skladě, ale může se stát, že v okamžiku objednání tomu tak není. V tomto případě pak informujeme zákazníka o termínu dodání. Při objednávce nábytku, který není skladem, si prodávající vyhrazuje právo na zaslání zálohové faktury předem ve výši až 50% z ceny.

Způsob platby

• dobírkou – platba v hotovosti dopravci při předání zásilky
• kartou nebo hotově – v našich kamenných obchodech
• kartou nebo převodem – platba předem na účet prodávajícího 

Doprava

Dopravné a balné je účtováno dle ceníku externího dopravce. Při dosažení určité výše objednávky dopravu nehradí jak spotřebitel, tak kupující podnikatel. V případě osobního odběru, nebo Cash&Carry systém pro podnikatele – si je kupující povinen zajistit vlastní dopravu. Dodavatel nezotpovídá za škodu způsobenou vlastní přepravou. Po vzájemné dohodě je možné zboží přepravit našim přepravcem. Kupující je proto povinen si nakoupené zboží řádně zkontrolovat již na prodejně. Za vady způsobené neopatrným převážením neručíme.

 Osobní odběr

  Kupující se může rozhodnout pro osobní odběr části sortimentu za internetové ceny v kamenné prodejně. Aby to bylo možné, musí být na stránkách vybrané zboží ve zvolené prodejně dostupné. V takovém případě prodávající rezervuje zboží za cenu uvedenou v okamžiku potvrzení objednávky na internetových stránkách a na kamenné prodejně, kterou si sám spotřebitel vybere z předem daného seznamu prodejen. Zboží je možné vyzvednout nejdříve 2 dnů od odeslání objednávky, tato skutečnost je však platná pouze v případě, kdy je zboží dostupné skladem a zákazník o této skutečnosti byl předem informován. Kupující má právo si zboží v prodejně prohlédnout, následně uzavře s prodávajícím kupní smlouvu a vybrané zboží uhradí.

Dodání zásilek do Slovenské republiky

Dobírková částka pro zákazníky ze Slovenské Republiky je přepočítána na EUR při předání zásilky.

Bankovní účet pro zákazníky ze Slovenska:
ÚČET PRO PLATBY V EUR: 2100692015/2010

IBAN: CZ5520100000002100692015

 

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX<br>

Variabilní symbol odpovídá číslu vaší objednávky. Objednávka bude odeslána po příchodu platby na účet, doporučujeme proto převod uskutečnit ihned po objednání zboží.

Ochrana osobních údajů

 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

  Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Info@delart.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

 Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.